Ekspresowe dostawy, dystrybucja
Dostawy na czas

WYBIERZ NAJLEPSZEJ JAKOŚCI USŁUGI DOSTAW EKSPRESOWYCH

 

 

 

 

+48 71 - 710 69 69

W Scandinavian Cargo gwarantujemy szybką i sprawną dostawę ładunku do dowolnej części Europy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I POLITYKA COOKIES

W SERWISIE INTERNETOWYM scandinavian-cargo.pl

 

 

§ 1. Informacje ogólne

- Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny.

- Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Serwisie internetowym www.scandinavian-cargo.pl.

- Administratorem jest Scandinavian Cargo, Gyllbyvagen 10, 74842 Orbyhus, Szwecja, SE780217119401, kontakt : adres poczty elektronicznej office@scandinavian-cargo.pl.

- Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).  

- Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Usługobiorców/Użytkowników Serwisu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

- Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 RODO tj.

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”)
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;(„ograniczenie celu”)
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;(„minimalizacja danych”)
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”)
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”)
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność”).

- Administrator danych osobowych przetwarza tylko dane osób pełnoletnich.

- W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

 

§2. Cele i podstawy prawne przetwarzania

- Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Usługobiorców/Użytkowników Serwisu Internetowego. Jednakże podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług i złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości świadczonych w serwisie.

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z Usługobiorcą/Użytkownikiem oraz świadczenia zleconych przez Usługobiorcę/Użytkownika usług kurierskich. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (np. świadczenie usługi kurierskiej) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. założenie konta użytkownika).

- Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.

- Dane osobowe mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

- Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane również na podstawie:

 • obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

- Jeśli  zamówienie zlecenia usługi kurierskiej złożone jest w związku z wykonywaną działalnością, w szczególności gospodarczą lub zawodową oznacza to, że administratorem danych osobowych nie jest Usługodawca w serwisie, tylko ten podmiot (np. sklep internetowy).

- W związku z ust 6. Niezbędne wtedy jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osób, które są wpisywane jako adresaci swoich przesyłek. Wzór umowy znajdziesz na stronie www.scandinavian-cargo.pl . Przykładem złożenia zamówienia w ramach wykonywanej działalności jest złożenie go w ramach sklepu, stowarzyszenia, fundacji czy jakiejkolwiek innej działalności, w której jesteś zatrudniony lub której jesteś właścicielem. Jeżeli jako zlecający przesyłkę, zamieszczasz dane innych osób w takich sytuacjach, spoczywa obowiązek poinformowania tych osób, o przekazaniu danych do serwisu www.scandinavian-cargo.pl, zgodnie z art. 13 RODO.

- Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

- Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją usług będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług, przez czas, w którym Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży oraz dochodzenia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

 

§3.  Odbiorcy danych osobowych

- Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z przepisów prawa, ze zgody klienta, oraz zakresu usług z jakich korzysta klient.

- Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być:

 • firma kurierska – w celu realizacji umowy pośrednictwa w przewozie przesyłek;
 • firma dostarczająca Administratorowi system do obsługi sms-ów – w celu realizacji umowy pośrednictwa w przewozie przesyłek (przesyłanie sms-ów dotyczących statusu przesyłki);
 • hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 • dostawcy usług płatniczych – w celu realizacji transakcji płatniczej związanej z realizacją umowy pośrednictwa w przewozie przesyłek;
 • biuro rachunkowe,
 • kancelaria prawna.

 

§4.  Twoje prawa w ochronie danych osobowych

- Z uwagi na dobrowolny charakter podania swoich danych osobowych, masz prawo

 • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
 • sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
 • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO )
 • ograniczenia przetwarzania sowich danych osobowych (art. 18 RODO)
 • przenoszenia swoich danych osobowych (ar. 20 RODO )
 • do sprzeciwu -art. 21 RODO

- W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/ .

- W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być  cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

 

 

 

POLITYKA COOKIES

 

§ 1. Co to są pliki cookies i w jakim celu są stosowane w stosunku do Usługobiorcę/Użytkownika

- Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia końcowego Usługobiorcy/Użytkownika w związku korzystaniem ze strony internetowej  www.scandinavian-cargo.pl. Przechowuje się w nim informacje, których Administrator  może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez klienta i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony.

- Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie strony internetowej. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Usługobiorcy/Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Usługobiorcy/Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Usługobiorcę/Użytkownika i dostosować Stronę Internetową indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

- Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić Usługobiorcy/Użytkownikowi korzystanie ze Strony Internetowej, poprzez zapamiętanie podanych raz informacji, tak aby klient za każdym razem nie musiał ich podawać, jak również pliki cookies służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jego preferencji.

- Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - a tam samym zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Informacja dotycząca informacji zbieranych przez pliki cookies jest również udostępniana m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty w www.scandinavian-cargo.pl.

- Usługobiorca/Użytkownik może sprzeciwić działaniom podjętym przez Administratora, a w przypadku wyrażenia zgody może być ona cofnięta w dowolnym momencie.

 

§2. Jakiego rodzaju pliki cookies są stosowane .

- Administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Usługobiorcy/Użytkownika Strony Internetowej i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Usługobiorcy/Użytkownika Strony Internetowej. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Strony Internetowej.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Strony Internetowej i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Strony Internetowej. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Strony Internetowej.
 • Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Strony, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Strony Internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Strony Internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony Internetowej.

 

§3. Dodatkowe informacje w sprawie cookies

- Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca/Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Usługobiorcy/Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

- W zakresie informacji o preferencjach Usługobiorcy/Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Usługobiorca/Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

- Korzystamy z usług:

 • Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
 • Google Ads dostarczanych przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland w celu optymalizacji wyświetlania reklam, remarketingu oraz popularyzacji Serwisu.

- Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia zgody. Usługobiorca/Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Usługobiorcy/Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Usługobiorca/Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Usługobiorcy/Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

- Usługobiorca/Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

- Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

 

 

Niniejsza wersja polityki prywatności i cookies obowiązuje od dnia 20.01. 2020 r.

 

 

 

 

 

 

„Wniosek o usunięcie danych osobowych ze zbioru”

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………

 

Adres zamieszkania:……………………………………………………………………

 

Adres korespondencyjny:……………………………………………………………………..

 

Kod pocztowy:………………………….Miejscowość:………………………………..

 

Telefon kontaktowy :…………………………………………………………………….

 

Adres e-mail :……………………………………………………………………………..

 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych zawartych w formularzu przez …………..………………………………. z siedzibą w ……………, przy ul. ………………… na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do usunięcia Pani/Pana danych z naszych baz danych. Przetwarzanie powyższych danych ma jedynie na celu usuniecie ich z naszego systemu.

 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych zawartych w formularzu przez …………..………………………………. z siedzibą w ……………, przy ul. ………………… na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do przesłania Pani/Panu potwierdzenia usunięcia Pani danych z naszego systemu. Przetwarzanie powyższych danych ma jedynie na celu usuniecie ich z naszego systemu oraz przesłanie potwierdzenia usunięcia na wskazany w powyższym formularzu adres e-mail.

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

ZAPYTANIE

© Copyright by Scandinavian Cargo

Telefon:

 

+48 71 - 710 69 69

E-mail:

 

office@scandinavian-cargo.com

Pracujemy:

 

Pon. - Sob. 8:00 - 20:00

SCANDINAVIAN CARGO

 

 

SZWECJA • DANIA • POLSKA • WĘGRY